Zdjęcie w tleZdjęcie w tle

Projekty NCBiR/UE

Powrót do listy
04.04.2019

Opracowanie technologii wytwarzania oraz wdrożenie do produkcji aparatów kierujących lotniczej turbiny niskiego ciśnienia

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 - 2020

 

Oś priorytetowa

 

Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa

 

Działanie

 

Projekty B+R przedsiębiorstw

 

Poddziałanie

 

Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa

 

nr projektu:POIR.01.01.01-00-0763/17

 

Projekt realizowany w latach 2018 - 2022.

Planowany całkowity koszt realizacji projektu: 20,430,119.93 PLN

Wartość dofinansowania: 11,927,268.56 PLN

 

Streszczenie projektu:

 

Odlewy aparatów kierujących ze względu na niezwykle wysokie wymagania w zakresie złożoności konstrukcji, dokładności wykonania i wymagań eksploatacyjnych zaliczają się do najtrudniejszych części, jakie wykonuje się metodami odlewania precyzyjnego. Celem projektu jest opracowanie i wdrożenie technologii odlewania integralnych aparatów kierujących osiowych turbin lotniczych, zmniejszenie kosztów złej jakości oraz poprawa uzysków poprzez wdrożenie zrobotyzowanego stanowiska do mycia i suszenia form ceramicznych. Cel projektu zostanie osiągnięty poprzez wykonanie badań przemysłowych, prac rozwojowych oraz prac przedwdrożeniowych.