Zdjęcie w tleZdjęcie w tle

Projekty NCBiR/UE

Powrót do listy
12.04.2021

Wdrożenie do produkcji rdzeniowanych lotniczych odlewów o strukturze dendrytycznej-kolumnowej wytwarzanych metodą krystalizacji kierunkowej.

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020

Oś priorytetowa:

Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa

Działanie:

Projekty B+R przedsiębiorstw

Poddziałanie:

Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa

nr projektu: POIR.01.01.01-00-1335/20

 

 

Tytuł projektu:

Wdrożenie do produkcji rdzeniowanych lotniczych odlewów o strukturze dendrytycznej-kolumnowej wytwarzanych metodą

krystalizacji kierunkowej.

 

Projekt realizowany w latach 2021-2023.

Planowany całkowity koszt realizacji projektu: 27 358 990,56 PLN

Wartość dofinansowania: 15 068 265,11 PLN

 

Streszczenie projektu:

Konkurencyjność jakościowa łopatek turbiny wysokiego ciśnienia o strukturze dendrytycznej - kolumnowej jest determinowana bardzo wysokimi wymaganiami w zakresie precyzji wykonania odlewów, powtarzalnego składu chemicznego stopów, dopuszczalnej zawartości gazów i pierwiastków niepożądanych, czystości metalurgicznej stopów, dopuszczalnych wad odlewniczych, jakości powierzchni, odwzorowania skomplikowanych kanałów chłodzących, struktury stopów w stanie lanym i po obróbce cieplnej, a także właściwości mechanicznych nadstopu i trwałości wyrobów. Precyzyjne odlewy łopatek o strukturze dendrytycznej - kolumnowej wykonywane są jedynie przez nieliczne na świecie odlewnie, a technologia ich wytwarzania jest ściśle chroniona. W ramach projektu wyprodukowane zostaną odlewy łopatek metodą krystalizacji kierunkowej o ziarnach kolumnowych, równoległych do kierunku krystalizacji <001>. Podniesie to konkurencyjność jakościową wyrobów produkowanych w odlewni CPP. Celem projektu jest udoskonalenie jednostkowych procesów wytwarzania skomplikowanych geometrycznie i spełniających rygorystyczne wymagania eksploatacyjne krytycznych odlewów precyzyjnych łopatek z nadstopów niklu o strukturze dendrytycznej - kolumnowej poprzez realizację prac opisanych w projekcie, a następnie na ich podstawie opracowanie i wdrożenie (po zakończeniu trwania projektu) do

praktyki produkcyjnej technologii wytwarzania, nowego odlewu precyzyjnego łopatki wirnika turbiny wysokiego ciśnienia z nadstopów niklu z wewnętrznymi kanałami chłodzącymi, przeznaczonego do pracy w surowych warunkach eksploatacyjnych. Kanały wewnętrzne odwzorowywane będą za pomocą grzebieniowych rdzeni ceramicznych. Wytworzone zostaną odlewy łopatek z nadstopu niklu o strukturze dendrytycznej - kolumnowej, które charakteryzują się wyższymi właściwościami mechanicznymi w wysokiej temperaturze i mniejszą liczbą defektów budowy niż dotychczas stosowane na świecie odlewy o strukturze dendrytycznej – równoosiowej.